Abortti ('raskaudenkeskeytys')

Abortin tekeminen on tyypillinen lääkärin omantunnonvapautta koskeva asia. Asiasta on olemassa ennakkopäätös vuodelta 1977, jolloin korkein hallinto-oikeus totesi, että lääkäri voidaan erottaa jos hän kieltäytyy tekemästä aborttia:

- - apulaislääkäri oli uskonnollisen vakaumuksensa ja eettisen näkemyksensä perusteella kieltäytynyt suorittamasta abortteja, jotka oli myönnetty - - sosiaalisen indikaation perusteella. Sairaalalautakunta irtisanoi apulaislääkärin - - Sairaalalautakunta ei päätöksellään ollut mennyt toimivaltaansa ulommaksi.

KHO 779/32/75

Vuoden 1995 perusoikeusuudistuksessa uskonnonvapaus muutettiin laajemmaksi uskonnon- ja omantunnonvapaudeksi. Lakia edeltänyt komiteamietintö mainitsi abortin nimenomaisesti, mutta siinäkään ei esitetty ehdotonta oikeutta kieltäytyä abortin teosta: "- - säännös yleisemminkin puoltaisi työnjaollisia tai muita hallinnollisia järjestelyjä, joilla vältettäisiin henkilön velvoittaminen vakaumustaan loukkaaviin työtehtäviin. Eräs sovellutusalue tällaisille järjestelyille ovat raskauden keskeyttämiseen liittyvät tehtävät terveydenhuollossa." Mietinnön pohjalta laadittu hallituksen esitys 309/1993 jätti esimerkin pois, ja vielä selvensi ettei mitään automaattista kieltäytymisoikeutta ole: "Säännös puoltaisi yleisesti työnjaollisia tai muita hallinnollisia järjestelyjä, joilla vältettäisiin henkilön velvoittaminen vakaumustaan loukkaaviin työtehtäviin. Esimerkiksi uskonnon tai omantunnon vapauden ja virkavelvollisuuksien väliset ristiriidat joudutaan kuitenkin ratkaisemaan tapauskohtaisesti."

Kieltäytymisoikeudesta tehtiin vuonna 2014 kansalaisaloite, joka keräsi tarvittavat 50,000 kannattajaa vuonna 2014. Eduskunta hylkäsi aloitteen, ks. uutiset aiheesta.

Oikeutta kieltäytyä abortin tekemisestä on vaadittu säännöllisesti tätä ennenkin: Päivi Räsänen (KD) rauenneissa lakialoitteissa 187/2002 ja 168/2006, Leena Rauhala (KD) ja Mika Niikko (PS) lähes samanaikaisissa ja -sisältöisissä lakialoitteissa 86/2012 ja 87/2012. Suullisesti asiasta kysyi Päivi Räsänen (KD) 27.5.2021: "onko hallituksella valmiutta edistää tätä omantunnon vapautta niin lääkärin kuin hoitohenkilökunnan kohdalla, siis oikeutta kieltäytyä vastoin omaa vakaumustaan raskaudenkeskeytysten suorittamisesta", ja ministeri Kristi Kiuru (SDP) vastasi "hallitusohjelmassa ei ole tehty linjauksia, - - ja tämä asia ei ole ollut erityisesti esillä hallituksen sisällä."

Vuoden 2023 loppupuoliskolla kristillisdemokraatteja eri puolilla maata teki aluevaltuustoissa aloitteita abortista kieltäytymisen mahdollistamiseksi. Pääosin aloitteiden käsittely oli kesken vuoden 2024 alussa.

Seuraava hakusana: Arvonimi


Teksti tarkistettu viimeksi 23.1.2024.
Anna palautetta