Rituaaliteurastus

Mahdollisesti muuttuva tilanne: Maa- ja metsätalousministeriön työryhmä esitti rituaaliteurastusten kieltoa, mutta asia keskeytyi vaalikauden päättyessä. Ks. uutiset aiheesta.

Juutalaisuuden ja islamin määräyksiin kuuluu eläinten teurastaminen katkaisemalla kaulavaltimo ilman tainnutusta. Tämä rikkoisi eläinsuojelulakia, johon on siksi tehty erityinen poikkeus uskonnollisista syistä tehtäviä teurastuksia varten. Teurastustapa on tarkemmin määritelty asetuksella:

Sen estämättä, mitä edellä 42 §:n 1 momentissa säädetään eläimen tainnuttamisesta ennen verenlaskua, saadaan uskonnollisten syiden niin edellyttäessä verenlasku eläimestä aloittaa samanaikaisesti tainnuttamisen kanssa noudattaen, mitä tässä luvussa säädetään. - -

Eläin on tainnutettava sopivalla, 42 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tainnutusvälineellä samanaikaisesti kaulasuonten katkaisun kanssa. Siipikarjaan kuuluva eläin saadaan kuitenkin teurastaa katkaisemalla kaula nopeasti terävällä aseella. - -

Eläinsuojeluasetus 7.6.1996/396, 45 §

Eläinsuojelulain yläpuolella on Suomessakin voimassa oleva teuraseläinten suojelua koskeva eurooppalainen yleissopimus. Sen 17. artikla sallii sopimusvaltioiden uskonnollisista syistä myöntää poikkeuksia eläinten tainnuttamiseen ennen teurastusta, mutta ei pakota siihen.

Vuoden 2013 alussa voimaan astunut Euroopan neuvoston asetus 1099/2009 määrää teurastustapoja. Suomi säilytti asetuksen voimaansaattamisen yhteydessä entiset, asetusta tiukemmat, rajoitukset rituaaliteurastuksille.

Pohdintaa asiasta löytyy artikkelista Uskonnonvapaus vs. muut lait.

Rituaaliteurastuksen salliva laki on vanhaa perua, ks. asetus vuodelta 1913.

Seuraava hakusana: Rukouspäiväjulistus


Teksti tarkistettu viimeksi 9.1.2020.
Anna palautetta