Sairaalassa

Hoidosta yleensä

Potilaalla on oikeus laadultaan hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon. Hänen hoitonsa on järjestettävä ja häntä on kohdeltava siten, ettei hänen ihmisarvoaan loukata sekä että hänen vakaumustaan ja hänen yksityisyyttään kunnioitetaan.

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785, 3 §

Negatiivisen uskonnonvapauden osalta tämä tarkoittaa, että potilasta ei saa pakottaa kuuntelemaan esimerkiksi jouluhartautta. Asiaa koskee suoraan oikeusasiamiehen päätös sairaaloista ja epäsuoremmin vastaava päätös palvelutaloista.

Hoidosta kieltäytyminen

Aikuinen saa kieltäytyä lääketieteellisestä hoidosta kokonaan, tai kieltäytyä joistakin hoitomuodoista.

Potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Jos potilas kieltäytyy tietystä hoidosta tai hoitotoimenpiteestä, häntä on mahdollisuuksien mukaan hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan muulla lääketieteellisesti hyväksyttävällä tavalla.

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785, 6 §

Käytännössä syy verensiirrosta tai muusta yksittäisestä hoitomuodosta kieltäytymiseen on yleensä uskonnollinen. Kieltäytymistään ei kuitenkaan ole pakko perustella mitenkään.

Alaikäisen kohdalla laki ei puhu suoraan hoidosta kieltäytymisestä, mutta kylläkin "yhteisymmärryksestä" hoidettavan tai hänen huoltajansa kanssa. Huoltajien päätösvallan ulkopuolelle on rajattu lapsen terveyttä uhkaavat tilanteet:

Alaikäisen potilaan mielipide hoitotoimenpiteeseen on selvitettävä silloin, kun se on hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden mahdollista. Jos alaikäinen ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenee päättämään hoidostaan, häntä on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan.

Jos alaikäinen ei kykene päättämään hoidostaan, häntä on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen huoltajansa tai muun laillisen edustajansa kanssa. - - huoltajalla - - ei ole oikeutta kieltää potilaan henkeä tai terveyttä uhkaavan vaaran torjumiseksi annettavaa tarpeellista hoitoa.

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785, 7 ja 9 §

On olemassa ennakkopäätös tilanteessa, jossa Jehovan todistajien lapsi otettiin huostaan, koska lapsen sairaus vaati pitkää hoitoa verivalmisteilla, joiden käyttöä vanhemmat eivät hyväksyneet:

Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 9 §:n 4 momentin nojalla voidaan puuttua tilanteisiin, joissa alaikäisen potilaan huoltaja tai muu laillinen edustaja on kieltänyt potilaan henkeä tai terveyttä uhkaavan vaaran torjumiseksi annettavan tarpeellisen hoidon. - - puutteet lapsen huolenpidossa uhkaavat vakavasti vaarantaa lapsen terveyttä, koska vanhemmat ovat kieltäneet lapsensa sairauden hoidossa tarpeellisten verituotteiden käyttämisen eikä näin ollen ole varmuutta siitä, että vanhemmat suostuvat tuomaan lapsen kotoa sairaalaan verituotteiden antamista varten.

Korkein hallinto-oikeus - - lausui, ettei ollut syytä muuttaa lääninoikeuden päätöksen lopputulosta - -

KHO 2385/3/99

Hoitotestamentti

[Verikortti]
Esimerkki hoitotestamentista: Jehovan todistajien verikortti

Erikseen on vielä mahdollistettu hoitotestamentin tekeminen. Hoitotestamenttiin voi kirjata määräyksiä siltä varalta, että itse ei enää pysty sanomaan mielipidettään hoidoista.

Potilaalle on annettava hänen henkeään tai terveyttään uhkaavan vaaran torjumiseksi tarpeellinen hoito, vaikka potilaan tahdosta ei tajuttomuuden tai muun syyn vuoksi voi saada selvitystä. Jos potilas on aikaisemmin vakaasti ja pätevästi ilmaissut hoitoa koskevan tahtonsa, potilaalle ei kuitenkaan saa antaa sellaista hoitoa, joka on vastoin hänen tahtoaan.

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785, 8 §

Evankelis-luterilaisella kirkolla on sielunhoitokortti jonka voi tulostaa mukana pidettäväksi. Hoitotestamentin tapaan sen tarkoitus on kertoa potilaan tahto, ellei sitä pysty loukkaantumisen takia enää kertomaan. Vapaakirkolla seurakuntavaltuutus josta on tarkoitus jäädä kopio myös seurakunnalle. Se tekee selväksi potilaan tahdon osallistua esimerkiksi jumalanpalveluksiin.

Sairaalapapit

Useimmissa sairaaloissa toimii evankelis-luterilainen sairaalapappi.

Toisin kuin vankila- ja sotilaspappien osalta, maksaa sairaalapappien palkan seurakunta. Tästä huolimatta sairaalapapit ovat käytännössä kaikkien potilaiden käytettävissä. Luonnollisesti sairaalapapin vierailuista saa kieltäytyäkin.

Sairaalapappien asemasta ei ole säädetty laissa. Käytännössä sairaala tarjoaa työhuoneen ja siihen liittyvät palvelut, seurakunta maksaa palkan ja sivukulut. Tämä tehtävänjako on määritelty tarkemmin ainakin Uudellamaalla, jossa sairaanhoitopiiri ja alueen seurakunnat ovat laatineet yhteistyösopimuksen. Sopimuksen mukaan sairaalapappi osallistuu myös johtoryhmän kokouksiin.

Seuraava hakusana: Sananvapaus


Teksti tarkistettu viimeksi 11.1.2024.
Anna palautetta