30.9.2020

Lakivaliokunta: poikien ympärileikkaus selvitykseen

Lakivaliokunta on käsitellyt kansalaisaloitteen "Tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltäminen"; tätä kutsutaan usein myös tyttöjen ympärileikkaukseksi. Aloitteen perusteella teko on jo nykyisessä lainsäädännössä pahoinpitelynä kielletty, mutta erillinen laki asiasta antaisi selkeämmän ja vahvemman signaalin rangaistavuudesta.

Valiokunta toteaa kiellon nykyiselläänkin olevan sinänsä selvä asia: se on mainittu esimerkiksi perustuslain uskonnonvapauspykälää koskevissa esitöissä ja Korkeimman oikeuden ratkaisussa. Valiokunta kuitenkin puoltaa selvitystä, joka johtaisi erilliseen kieltopykälään. Valiokunnan mietintö oli tältä osin yksimielinen.

Valiokunta toteaa: "Saadun selvityksen mukaan mikään uskonto ei vaadi tyttöjen tai naisten silpomista perusopetuksissaan, mutta tekoa perustellaan usein myös uskonnollisilla syillä." Määrittely on kritiikille hieman altis. Uskontojen perusopetuksista tiedetään olevan erilaisia versioita, ja on epäselvää voiko maallinen tuomioistuin ottaa kantaa siihen, mikä on "perusopetuksia" jossain uskonnossa. Tässä asialla ei kuitenkaan ollut merkitystä lopputulokseen.

Poikien ympräleikkaus selvitykseen

Valiokunnan enemmistö viittaa Korkeimman oikeuden tuomioihin, erityisesti ratkaisuun KKO 2016:25, jossa varsin suoraan kehotettiin eduskuntaa selkeyttämään oikeustilaa.

Mietinnössä selostetaan nykyistä oikeustilaa, jossa tiivistettynä poikien ympärileikkaus uskonnollisista syistä on periaatteessa kiellettyä, mutta käytännössä tietyin rajoituksin sallittua. Mietintö ei päädy ratkaisuun vaan selvitykseen:

Edellä esitetyn valossa lakivaliokunta katsoo, että myös poikien ei-lääketieteellisiin ympärileikkauksiin liittyy sääntelytarpeita, joita on aiheellista selvittää ja arvioida tarkemmin. - - Koska jo nykyisin rikoslain pahoinpitelyä koskevat säännökset lähtökohtaisesti koskevat paitsi tyttöjen sukuelinten silpomista myös poikien ei-lääketieteellistä ympärileikkausta, on valiokunnan mukaan perusteltua arvioida myös poikien ei-lääketieteellisen ympärileikkauksen rangaistavuuteen liittyviä kysymyksiä ja rangaistussäännösten kirjoittamista sukupuolineutraalisti. Lisäksi on perusteltua ja tarpeen arvioida nykytilaa siitä, että poikien ei-lääketieteellinen ympärileikkauksen sallimisen edellytyksistä ei ole säädetty lain tasolla. - -

Mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta.

RKP:n ja Kristillisdemokraattien edustaja katsovat, ettei aloitteen käsittelyssä olisi tullut lainkaan viitata poikiin. Heidän mukaansa "tyttöjen sukuelinten silpominen ja poikien ei-lääketieteellisellä perustella tehtävä ympärileikkaus ovat toimenpiteiltään ja perusteiltaan täysin toisistaan poikkeavia toimenpiteitä, eikä niitä tule missään rinnastaa toisiinsa."

Perussuomalaisten kaikki edustajat päinvastoin olisivat samalla kertaa valmistelleet myös poikien ympärileikkauksen kiellon. Heidän mukaansa laki voi joskus kohdella sukupuolia eri tavoin, mutta "nyt käsillä olevassa asiassa mitään erityisen painavia syitä kohdistaa erityisiä lainsäädännöllisiä toimenpiteitä vain tyttöjen ruumiillisen koskemattomuuden suojaamiseksi ei kuitenkaan ole."

Enemmistö suomalaisista kieltäisi ympärileikkaukset

Lastensuojelun keskusliitto teetti vuonna 2008 kyselyn, jonka perusteella 80 % halusi kieltää ympärileikkauksen. (Ks. uutinen).

Sittemmin esimerkiksi 2018 Keskusta ja kokoomus puivat ympärileikkauksia ilman että puoluekokoukset päätyivät selvään tulokseen, mutta tänä vuonna Kokoomus käänsi kantansa.

Vaalikoneen perusteella muiden puolueiden kuin Kristillisdemokraattien ehdokkaiden enemmistö kieltäisi ympärileikkaukset. Muista puolueista kiellon kannalla niukin enemmistö on RKP:n ehdokkailla, vahvin enemmistö puolestaan Perussuomalaisten ehdokkailla. Tämän perusteella on luontevaa, että nimenomaan yhtäältä RKP:n ja KD:n edustaja sekä toisaalta PS:n edustajat nytkin jättivät eriävät mielipiteet.

Katso myös mietintö kokonaisuudessaan.