Valtioneuvoston oikeuskansleri

Valtioneuvostossa toimii oikeuskansleri, jonka tärkein tehtävä on valvoa valtioneuvoston päätösten laillisuutta. Tehtävä on säädetty perustuslaissa:

Valtioneuvoston yhteydessä on oikeuskansleri ja apulaisoikeuskansleri, jotka tasavallan presidentti nimittää ja joiden tulee olla eteviä laintuntijoita. Presidentti määrää lisäksi apulaisoikeuskanslerille enintään viiden vuoden määräajaksi sijaisen, joka apulaisoikeuskanslerin ollessa estyneenä hoitaa tämän tehtäviä.

Apulaisoikeuskanslerista ja tämän sijaisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä oikeuskanslerista säädetään.

Suomen perustuslaki, 69 §

Oikeuskansleri tutkii myös kansalaisten jättämiä kanteluita. Kantelut voivat liittyä myös uskonnon- ja vakaumuksenvapauteen, esimerkkeinä 2000-luvulta:

Oikeuskansleri voi myös antaa lausuntoja lakiesityksistä. Hän esimerkiksi otti kantaa Jehovan todistajien vapauttamiseen asepalveluksesta.

Oikeuskansleri tutkii tarvittaessa myös luterilaisen ja ortodoksisen kirkon hallintoa (esim. ratkaisu kolehdin kantamisesta), mutta ei yhdistysten eikä muiden uskontokuntien kuin valtionkirkkojen toimintaa.

Kanteluiden käsittelyssä oikeusasiamiehen toimivalta on sama kuin eduskunnan oikeusasiamiehen, ja ratkaisuilla on sama painoarvo. Tarvittaessa nämä ylimmät laillisuusvalvojat voivat myös siirtää kanteluita toisilleen käsiteltäväksi.

Katso myös Oikeuskanslerinviraston sivu.

Seuraava hakusana: Valtionkirkko


Teksti tarkistettu viimeksi 11.1.2024.
Anna palautetta