Eduskunnan oikeusasiamies

Eduskunta valitsee neljän vuoden toimikaudeksi yhden oikeusasiamiehen ja kaksi apulaisoikeusasiamiestä. Perustuslain mukaan oikeusasiamiehen tehtävistä yksi on perusoikeuksien valvonta:

Oikeusasiamiehen tulee valvoa, että tuomioistuimet ja muut viranomaiset sekä virkamiehet, julkisyhteisön työntekijät ja muutkin julkista tehtävää hoitaessaan noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Tehtäväänsä hoitaessaan oikeusasiamies valvoo perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutumista.

Suomen perustuslaki, 109 §

Käytännössä oikeusasiamies lähinnä tutkii kansalaisten eri asioista jättämiä kanteluita. Kantelut voivat koskea yksittäisen virkamiehen toimintaa tai jonkin viranomaisen toimintaa. Tuloksena on useimmiten huomautus tai kehotus jollekin viranomaiselle, mutta oikeusasiamies voi määrätä myös syytteen nostettavaksi.

Jotkin oikeuasiamiehen ratkaisut koskevat uskonnonvapautta, esimerkkeinä 2000-luvulta:

Kanteluiden käsittelyssä oikeusasiamiehen toimivalta on sama kuin valtioneuvoston oikeuskanslerin, ja ratkaisuilla on sama painoarvo. Tarvittaessa nämä ylimmät laillisuusvalvojat voivat myös siirtää kanteluita toisilleen käsiteltäväksi.

Katso myös oikeusasiamiehen oma sivusto.

Seuraava hakusana: Ehtoollisviini


Teksti tarkistettu viimeksi 11.4.2016.
Anna palautetta