Eduskunnan oikeusasiamies

Eduskunta valitsee neljän vuoden toimikaudeksi yhden oikeusasiamiehen ja kaksi apulaisoikeusasiamiestä. Perustuslain mukaan oikeusasiamiehen tehtävistä yksi on perusoikeuksien valvonta:

Oikeusasiamiehen tulee valvoa, että tuomioistuimet ja muut viranomaiset sekä virkamiehet, julkisyhteisön työntekijät ja muutkin julkista tehtävää hoitaessaan noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Tehtäväänsä hoitaessaan oikeusasiamies valvoo perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutumista.

Suomen perustuslaki, 109 §

Käytännössä oikeusasiamies lähinnä tutkii kansalaisten eri asioista jättämiä kanteluita. Kantelut voivat koskea yksittäisen virkamiehen toimintaa tai jonkin viranomaisen toimintaa. Uskonnonvapauteen liittyvissä tapauksissa tuloksena on useimmiten ohjaava käsitys siitä, miten säädöksiä tulisi tulkita. Oikeusasiamies voi myös antaa virkamiehelle huomautuksen tai ääritapauksissa määrätä syytteen nostettavaksi. Hän voi myös esittää lainvalmisteluun ryhtymistä.

Uskonnonvapautta koskevia ratkaisuja oikeusasiamies on tehnyt 2000-luvulla varsin runsaasti, esimerkiksi:

Suurin yksittäinen kanteluiden kohde on ollut koulujen toiminta.

Myös esimerkiksi vankiloiden toiminnasta oikeusasiamies on antanut useampia uskonnonharjoitusta ohjaavia ratkaisuja.

Valtionkirkkojärjestelmästä seuraa, että oikeusasiamies voi ottaa kantaa myös Evankelis-luterilaisen ja Ortodoksisen kirkon toimintaan. Varsinaisiin hengellisiin kysymyksiin laillisuusvalvonnassa ei puututa, vaan huomautus on annettu esimerkiksi liian pitkästä sukuselvityksen toimitusajasta ratkaisussa 2600/2021.

Kanteluiden käsittelyssä oikeusasiamiehen toimivalta on sama kuin valtioneuvoston oikeuskanslerin, ja ratkaisuilla on sama painoarvo. Tarvittaessa nämä ylimmät laillisuusvalvojat voivat myös siirtää kanteluita toisilleen käsiteltäväksi.

Katso myös oikeusasiamiehen oma sivusto.

Seuraava hakusana: Ehtoollisviini


Teksti tarkistettu viimeksi 11.1.2024.
Anna palautetta