Eroaminen uskontokunnasta

Jokainen täysi-ikäinen voi erota uskontokunnista joihin kuuluu. Eroilmoituksen voi jättää joko maistraattiin tai sille uskonnolliselle yhdyskunnalle johon kuuluu. Eroilmoituksen voi lähettää myös postitse tai sähköpostilla, jolloin ero tulee voimaan kun ilmoitus tulee perille. Väärään maistraattiin postitettu kirje toimitetaan aina oikeaan maistraattiin. Eron jälkeen maistraatti lähettää vahvistuskirjeen.

Eroilmoituksen muoto on vapaa. Se voi olla vaikkapa "Minä N.N. (henkilötunnus XXXXXX-YYYY) eroan NNNNN -nimisestä uskonnollisesta yhdyskunnasta.", ja alla tulee olla päiväys ja allekirjoitus. Valtionkirkoista eroamiseen helpoin tapa on eroakirkosta.fi-palvelu, muista uskontokunnista voi erota väestörekisterikeskuksen palvelussa.

Mikäli uskontokunta ei ole oikeudelliselta muodoltaan uskonnollinen yhdyskunta vaan yhdistys, siitä erotaan lähettämällä kirje hallitukselle tai hallituksen puheenjohtajalle. Yhdistyksenä toimii mm. pääosa helluntailiikkeestä. Ks. tarkemmin hakusana yhdistyksestä eroaminen.

Lapset eivät eroa automaattisesti vanhempiensa mukana. Alle 12-vuotiaan voivat vanhemmat erottaa uskonnollisesta yhdyskunnasta lapsen omasta tahdosta riippumatta. 12-17 -vuotiaan eroaminen edellyttää aina sekä eroajan että hänen huoltajiensa yhteistä tahtoa: 15 täyttäneen tulee erotessaan saada heidän lupansa, 12-14 -vuotiaan vanhemmat voivat erottaa vain lapsen luvalla. Lisäksi alaikäisten eroaminen edellyttää paperista kirjettä, sähköposti ei kelpaa. Katso tarkemmin artikkelista Lasten uskonnollinen asema.

Eroamisesta säädetään uskonnonvapauslaissa:

Henkilön, joka tahtoo erota uskonnollisesta yhdyskunnasta, tulee ilmoittaa eroamisesta kirjallisesti yhdyskunnalle tai maistraatille. Henkilö katsotaan eronneeksi siitä päivästä lukien, kun yhdyskunta tai maistraatti on saanut eroamisilmoituksen.

- -

Jos eroamisilmoitus on jätetty muulle kuin 4 momentissa tarkoitetulle maistraatille, on ilmoituksen vastaanottaneen maistraatin viipymättä toimitettava ilmoitus 4 momentissa tarkoitetulle maistraatille.

Tässä pykälässä maistraatille säädetyt tehtävät hoitaa Ahvenanmaan maakunnassa Ahvenanmaan valtionvirasto.

Uskonnonvapauslaki 6.6.2003/453, 4 §

Vertaa myös hakusanaan liittyminen uskontokuntaan.

Historiaa

Kaikkien uskontokuntien ulkopuolelle jääminen tuli mahdolliseksi vuonna 1923. Tällöin eroaminen oli tehtävä aina henkilökohtaisesti, sanottiin että piti käydä "papin puhuttelussa". Lisäksi eroamiselle säädettiin kuukauden harkinta-aika, ns. katumuskuukausi. Ero tuli voimaan kun kuukausi oli kulunut ilmoituksen jättämisestä.

Vuoden 1969 alusta saattoi erota myös maistraattien edeltäjässä henkikirjoittajan toimistossa, mutta edelleen vaadittiin henkilökohtaista käyntiä. Vuoden 2003 syksyllä eroaminen mahdollistui postitse, ja samalla katumuskuukausi poistui. Vuoden 2005 alusta sisäministeriö on suositellut maistraatteja hyväksymään myös sähköpostitse tulevat eroilmoitukset, "ellei ole erityistä syytä epäillä viestin aitoutta tai eheyttä", ja vuonna 2006 Eduskunnan oikeusasiamies vahvisti tätä tulkintaa. Kuitenkin vasta 1.1.2016 alkaen kaikkien maistraattien toimialueella on voinut erota samalla sähköisellä tavalla.

Myös lasten uskonnollinen asema on aiemmin määräytynyt eri tavoin kuin nykyään.

Seuraava hakusana: Erottaminen uskontokunnasta


Teksti tarkistettu viimeksi 9.5.2018.
Anna palautetta