Eroaminen uskontokunnasta

Jokainen täysi-ikäinen voi erota uskontokunnista joihin kuuluu. Eroilmoituksen voi jättää joko Digi- ja väestötietoviraston toimipaikkaan tai sille uskonnolliselle yhdyskunnalle johon kuuluu. Eroilmoituksen voi lähettää myös postitse tai sähköpostilla, jolloin ero tulee voimaan kun ilmoitus tulee perille. Eron jälkeen väestötietojärjestelmästä saapuu vahvistuskirje.

Eroilmoituksen muoto on vapaa. Se voi olla vaikkapa "Minä N.N. (henkilötunnus XXXXXX-YYYY) eroan NNNNN -nimisestä uskonnollisesta yhdyskunnasta.", ja alla tulee olla päiväys ja allekirjoitus. Sähköisesti eroaminen onnistuu helpoiten valtion väestötietopalvelussa, lisäksi valtionkirkot voi jättää eroakirkosta.fi-palvelussa.

Mikäli uskontokunta ei ole oikeudelliselta muodoltaan uskonnollinen yhdyskunta vaan yhdistys, siitä erotaan lähettämällä kirje hallitukselle tai hallituksen puheenjohtajalle. Yhdistyksenä toimii mm. pääosa helluntailiikkeestä. Ks. tarkemmin hakusana yhdistyksestä eroaminen.

Lapset eivät eroa automaattisesti vanhempiensa mukana. Alle 12-vuotiaan voivat vanhemmat erottaa uskonnollisesta yhdyskunnasta lapsen omasta tahdosta riippumatta. 12-17 -vuotiaan eroaminen edellyttää aina sekä eroajan että hänen huoltajiensa yhteistä tahtoa: 15 täyttäneen tulee erotessaan saada heidän lupansa, 12-14 -vuotiaan vanhemmat voivat erottaa vain lapsen luvalla. Lisäksi alaikäisten eroaminen edellyttää paperista kirjettä, sähköposti ei kelpaa. Katso tarkemmin artikkelista Lasten uskonnollinen asema.

Eroamisesta säädetään uskonnonvapauslaissa:

Henkilön, joka tahtoo erota uskonnollisesta yhdyskunnasta, tulee ilmoittaa eroamisesta kirjallisesti yhdyskunnalle tai Digi- ja väestötietovirastolle. Henkilö katsotaan eronneeksi siitä päivästä lukien, kun yhdyskunta tai Digi- ja väestötietovirasto on saanut eroamisilmoituksen.

Digi- ja väestötietoviraston on viipymättä talletettava väestötietojärjestelmään tieto uskonnolliseen yhdyskuntaan liittymisestä tai siitä eroamisesta ja toimitettava uskonnollisesta yhdyskunnasta eronneelle vahvistus eroamisesta. - -

Tässä pykälässä Digi- ja väestötietovirastolle säädettyjä tehtäviä hoitaa Ahvenanmaan maakunnassa Ahvenanmaan valtionvirasto.

Uskonnonvapauslaki 6.6.2003/453, 4 §

Vertaa myös hakusanaan liittyminen uskontokuntaan.

Historiaa

Kaikkien uskontokuntien ulkopuolelle jääminen tuli mahdolliseksi vuonna 1923. Tällöin eroaminen oli tehtävä aina henkilökohtaisesti, sanottiin että piti käydä "papin puhuttelussa". Lisäksi eroamiselle säädettiin kuukauden harkinta-aika, ns. katumuskuukausi. Ero tuli voimaan kun kuukausi oli kulunut ilmoituksen jättämisestä.

Vuodesta 1969 saattoi erota myös henkikirjoittajan toimistossa eli valtion virastossa, mutta edelleen vaadittiin henkilökohtaista käyntiä. Vuoden 2003 syksyllä eroaminen tuli mahdolliseksi kirjeellä, ja samalla katumuskuukausi poistui. Vuoden 2005 alussa sisäministeriö suositteli eroilmoituksia silloin käsitelleitä virastoja hyväksymään myös sähköpostitse tulevat eroilmoitukset, "ellei ole erityistä syytä epäillä viestin aitoutta tai eheyttä", ja vuonna 2006 Eduskunnan oikeusasiamies vahvisti tätä tulkintaa. Kuitenkin vasta 1.1.2016 alkaen kaikkialla on voinut erota samalla sähköisellä tavalla. Vuoden 2020 alusta uusi Digi- ja väestötietovirasto otti maistraattien tehtävät mukaanlukien eroilmoitusten käsittelyn, mutta käytännön muutoksia eroamiseen tällä ei ollut.

Myös lasten uskonnollinen asema on aiemmin määräytynyt eri tavoin kuin nykyään.

Seuraava hakusana: Erottaminen uskontokunnasta


Teksti tarkistettu viimeksi 11.1.2024.
Anna palautetta