Selite vaalikoneen kysymyksille

Rukouspäiväjulistus oli symbolinen ele valtion ja kirkon liitosta. Se purkautui 2003. Toisaalta uskonnonvapaus ja näin myös vapaus kehottaa muita rukoilemaan koskee jokaista, myös tasavallan presidenttiä. Ks. myös erillinen artikkeli Rukouspäiväjulistuksen poistuminen.

Poikien ympärileikkauksen tilanne on lakiteknisesti epämääräinen. Periaatteessa teko on rikoslain mukaan pahoinpitely, käytännössä siitä ei nosteta syytettä.

Sosiaali- ja terveysministeriön perustama työryhmä jätti helmikuussa 2004 muistion, jonka esityksen mukaan ympärileikkaukset olisivat siirtyneet normaalin terveydenhuollon piiriin verovaroilla maksettavaksi. Esitys ei ole edennyt, ja muistiosta saatujen lausuntojen mukaan mielipiteet hajaantuivat selvästi. Mm. Lääkäriliitto vastusti esitystä ja lääkäriseura Duodecim kannatti, Mannerheimin lastensuojeluliitto kannatti ja Lastensuojelun Keskusliitto vastusti.

Vihkimisoikeuksista on menossa selvitys, jossa oikeuden laajentamista pohditaan. Ranskassa ainoa virallinen avioon astuminen on siviilivihkiminen; Australiassa vihkimisoikeus on henkilökohtainen eikä järjestökohtainen, ja pappi, imaami tai vastaava saa anoa sitä siinä missä kuka tahansa muukin. Asian etenemistä seurataan vihkimisoikeuksia koskevassa uutisessa.

Tällä hetkellä on ainakin kaksi katsomusryhmää, joiden piirissä vihkimisoikeutta on haluttu: uskonnottomien järjestöt jotka eivät voi saada oikeutta lainkaan, ja wiccalaiset joita ei ole hyväksytty rekisteröidyksi uskonnolliseksi yhdyskunnaksi.

Päiväkotien uskontokasvatus on määritelty päivähoitolaissa, mutta alkuaan näin ei ollut: tavoitepykälä lisättiin lakiin vasta kymmenen vuoden kädenväännön jälkeen. Nykyinen uskontokasvatus on usein ongelmallinen ei-luterilaisille. Lisätietoa saat erillisestä artikkelista Päiväkotien uskontokasvatus.

Uskonnon ja ET:n opetus säilyi sisällöltään entisenä vuoden 2003 uskonnonvapauslain uudistuksessa. Ainoana muutoksena ET-opetukseen ohjautuu nykyään automaattisesti ellei kuulu uskontokuntaan, erillistä ilmoitusta ei enää tarvita. Muutoksen yhteydessä joukko kansanedustajia esitti kaikille yhteistä uskontotietoa. Ruotsissa tällainen uskontotieto onkin, mutta valitettavasti se on käytännössä lähinnä luterilaisuuden opetusta. Lisätietoa: Uskonnon ja elämänkatsomustiedon opiskelu.

Yleisradion hartausohjelmat perustuvat yleisradiolakiin. Tämä laki on muuttumassa, mutta hartausohjelmiin ei esitetä muutosta. Jumalanpalveluksia lähetetään hiukan karrikoiden "luterilaisen ja melkein luterilaisen opin" mukaan, eli mm. ortodoksien ja baptistien edustajat ovat mukana päättämässä ohjelmista, Jehovan todistajien tai mormonien eivät. Ks. myös hakusana Yleisradio.

Yhteisövero-osuus seurakunnille on 1,94 prosenttia veron tuotosta. Yhteisöveroa maksavat yritykset liikevoitostaan. Viimeksi vero-osuuteen otti epäsuorasti kantaa Rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien valtionavustustyöryhmän mietintö. Silloin todettiin että yhteisövero-osuus vuodessa on ollut keskimäärin yli sata miljoonaa euroa, hautaustoimen tappio taas 67 miljoonaa. Yhteisöverolle on esitetty muitakin perusteluja, joista mm. mainittu mietintö toteaa: "- - yhteisövero-oikeutta on perusteltu myös eräillä muilla ns. yhteiskunnallisilla tehtävillä. Rajanveto sen suhteen, miltä osin nämä tehtävät ovat sellaisia, joita on perusteltua tukea valtion varoista, on kuitenkin tulkinnanvarainen."

Kunnallisia hautausmaita on käytössä mm. monissa Keski-Euroopan maissa.

Jehovan todistajien vapautus varusmiespalveluksesta on ollut voimassa vuodesta 1985. Tätä ennen todistajat joutuivat vankilaan, koska he kieltäytyvät myös siviilipalveluksesta. Tämä vapautus on ainoa muulle nimetylle katsomusyhteisölle kuin valtionkirkoille annettu etuoikeus.

Uskonnollisen ruokavalion mukaista ruokaa päiväkodeista saa tällä hetkellä, samoin mm. vegaaniruokaa. Mitään selvää lakia tai asetusta ei asiasta kuitenkaan ole. Vertailukohdaksi voi ottaa vankeutta koskevat lait, joihin on tulossa pykälä jonka mukaan vankiloissa on tarjottava uskonnollisten tapojen mukaista ruokaa.

Pasifisti intissä -kysymyksessä siirrytään uskonnonvapaudesta laajempaan omantunnon vapauteen. Kyse on siitä, katsotaanko pasifismi vakavasti otettavaksi vakaumukseksi siitä riippumatta, onko sen taustalla jokin uskonnollinen katsomus. Tilanne myös rajaa sitä, miten pitkälle uskonnon tai vakaumuksen vuoksi on oikeus olla tekemättä jotain.

Vakuutusoikeus on äänestänyt kyseessä olevasta tilanteesta. Tulos oli työttömyyskorvauksen säilyminen, mutta niukasti äänin 3-2. Kun eräs Jehovan todistaja oli vastaavassa tilanteessa, hänellä työttömyyskorvaus säilyi äänin 4-1. Tarkemmin ks. linkit hakusanassa työstä kieltäytyminen.

Kirkollisvero on ollut keskusteluaiheena vähintään vuosisadan. Valtionkirkkojen verotusoikeus on pahimpia uskontojen epätasa-arvon aiheuttajia, ja luultavasti myös vaikeimmin poistettavia katsomusvapauden esteitä. Ruotsissa siirryttiin vuonna 2000 järjestelyyn, jossa kirkollisveron osuus eritellään verotuksessa.